Plantors leverans och garantivillkor

Plantorna uppfyller lagen om plantmaterial 1205/1994 och dess ändringar (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941205) samt kvalitetskraven i MMM -förordningarna 398/2020 och 399/2020 relaterade till lag om plantmaterial (https: //mmm.fi/elaimet-kasvit/taimiaineistot).

Köparen av plantorna ska skriftligen, inom fyra (4) kalenderdagar efter mottagandet av plantorna, meddela eventuella fel i leverans, sortering och / eller förpackning som de upptäcker. Köparen måste göra en inspektion för leveransacceptans så snart som möjligt för att avgöra om leveransen motsvarar ordern och om plantorna är i gott skick. Ett meddelande om felaktig leverans måste göras skriftligen och måste åtföljas av fotografier som visar plantans defekt. Om ingen godkännandekontroll har utförts anses leveransen vara accepterad. Skador som orsakats under transporten måste anmälas till transportören skriftligen i fraktsedeln vid mottagandet av plantorna. Köparen får ytterligare instruktioner från säljaren om hur man hanterar defekta eller på annat sätt fel levererade plantor. Meddelanden kan göras via e -post till den e -postadress som säljaren har angett.

Plantorna ges en tillväxtstartgaranti. Alla klagomål om plantornas tillväxt måste göras senast fjorton (14) kalenderdagar efter mottagandet av plantorna.
Om köparen inte följer ovannämnda reklamationsfrister, även om köparen har upptäckt eller köparen borde ha upptäckt felet eller defekten, förlorar köparen rätten att åberopa dem.

Hantering och plantering av plantor bör utföras professionellt. Tillväxtstartgarantin täcker inte vårdslös och oerfaren hantering, lagring eller plantering av plantor. Säljaren är inte ansvarig för fel och skador som orsakats av plantorna på grund av felaktig lagring eller hantering. Köparen ansvarar för korrekt och noggrann hantering av plantorna efter kylförvaring, under plantering och efter plantering. Om köparen har följt planterings- och skötselanvisningarna och plantorna dör ändå, ska köparen omedelbart kontakta säljaren. Växtdöd på grund av otillräcklig vård, icke-plantering eller yttre orsaker täcks inte av garantin.

Ingen garanti över vintern. Saknade plantplantyper kan ersättas med en annan planttyp av samma art och sort. Ersättning för plantfel är främst begränsad till ersättningsplantor. Säljaren är inte ansvarig för följdskador för defekta plantor, såsom förlorad vinst eller skörd, förlorad tid eller energi, förlorade driftfördelar eller krav från köparen till kundens köpare eller för skador till tredje part. Säljarens ansvar är begränsat till priset på defekta plantor.

Växter eller delar av växter kan vara giftiga eller skadliga.

Produktpriserna är utan förpliktelser fritt på vårt lager om inte annat anges. Den nuvarande momsen läggs till priserna. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna i sin prislista. Ägandet av varorna förblir hos säljaren tills transaktionsbeloppet är fullt betalt. Om köparen har misslyckats med sin betalningsskyldighet har säljaren rätt att tillfälligt avbryta leveransen tills den förfallna betalningen har gjorts eller godkänts att göras. Den överenskomna leveranstiden anses då ha skjutits upp därefter.

Produkterna reserveras i beställningsordning. Beställning av plantor sker huvudsakligen på förbeställning. Baserat på köparens order skickar säljaren köparen en orderbekräftelse.

Köparen är skyldig att ta emot plantorna han har beställt i kvantitet och tid i enlighet med beställningen. Säljaren har rätt att häva transaktionen om köparen inte accepterar plantorna inom överenskommen tid. Om köparen delar upp den överenskomna ordern i delleveranser kan säljaren fakturera kostnaderna för uppdelning.

Plantorna kommer att levereras enligt beställningen vid överenskommen tid. Köparen måste meddela säljaren om eventuella förändringar i leveranstiden fjorton (14) kalenderdagar före leverans. Plantorna kommer att levereras i kompletta plantskolas förpackningar och ordern kommer att levereras så nära som möjligt till den överenskomna leveransmängden. Antalet plantor kan variera till närmaste fulla leveransparti. Leverans av leveranser är planerad från måndag till onsdag så att plantor inte stannar kvar i terminalerna för helgen.

Beroende på situationen överväger säljaren om lasten kommer direkt från Helsingfors till köparen eller från säljarens lager till köparen. Leverans av en inte full lastpall levereras vanligtvis från säljarens lager, i vilket fall frakten debiteras enligt det faktiska. Fraktkostnader påverkas av produktens vikt och leveransadressens avstånd från lagret. Fraktkostnader läggs till och bestäms från fall till fall av säljaren. Fraktkostnader debiteras på fakturan. Säljaren ingår transportavtal med transportörerna, beställer transporterna och ansvarar för leveranser enligt det kontrakt han har ingått med transportörerna. Säljaren kan byta transportleverantör utan föregående meddelande. Säljaren beställer transporterna enligt köparens order och förbehåller sig rätten att ändra leveransmetoden som ska användas i enlighet med den leveransmetod som används för den typ av leveranskund.

Säljaren är inte ansvarig om leveransen av plantorna försenas av någon anledning som ligger utanför säljarens kontroll, till exempel strejk, import- eller exportförbud, exceptionella väderförhållanden, naturkatastrofer, skadedjur, pandemi, force majeure. Förseningar av leveransen kommer att ersätta upp till lastens värde, om inte villkoren för en enskild transaktion ändras på annat sätt. Indirekta kostnader på grund av förseningar ersätts inte.

Om efterleveransen beror på säljarens handlingar kommer plantorna att levereras så snart de är tillgängliga, levererade till köparen med vanligt transportmedel, varvid säljaren står för transportkostnaderna. Om efterleveransen beror på åtgärder som vidtas på köparens sida kommer plantorna att levereras så snart de är tillgängliga i det normala transportsättet och köparen kommer att bära transportkostnaderna.

Bränsletillägget som fraktföraren tar ut beräknas på fraktpriset. Om tillägget ökar avsevärt kan säljaren efter egen bedömning ta ut ett bränsletillägg.

Jordgubbsplantor kommer från våra partnerplantskolor i Nederländerna och Tyskland, så antalet plantor i en låda varierar beroende på plantskolan. Fakturan debiteras enligt det faktiska och levererade antalet plantor.

Plantans storlek Antalet plantor/låda Antalet plantor /pall

HWB 22mm+ 80/100 /150 st/låda 7200 / 9000 st/pall
MWB 18-22mm 120 /200 st/låda 8640 / 12000 st/pall
LWB 15-18mm 200 /250 st/låda 14400 / 15000 st/pall
A++: 17mm+ 200/220 st/låda 14400 st / pall
A+: 13-17mm 250/300/ 350 st/låda 18000-21000 st / pall
A5: 10-14mm 500 st/låda 36000 st / pall
A/A6: 9-13mm 600/500 st/låda 30000-43200 st / pall
A7: 7-10mm 700 st/låda 50400 st / pall

Sändningar packas på pallar. 5/8 låda / golv 60 / 72ltk / pall, ca 10 kg / låda
Om en av parterna allvarligt bryter mot sina avtalsförpliktelser, ska den andra parten ha rätt att säga upp avtalet efter att ha lämnat ett skriftligt meddelande, såvida inte brottet åtgärdas inom rimlig tid. En part kan säga upp en transaktion om den andra parten försätts i konkurs.
Tvister som uppstår på grund av dessa leverans- och garantivillkor, deras ändringar och tillägg och andra relaterade rättsförhållanden ska lösas i tingsrätten i Sydvästra Finland i enlighet med finsk lag.
Dessa leverans- och garantivillkor träder i kraft den 12 januari 2021 och gäller tills vidare. Köparen accepterar villkoren i kontraktet vid beställningen. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren i kontraktet. Avtalsvillkoren finns tillgängliga på www.helle.fi.