Taimien toimitus- ja takuuehdot

Taimet täyttävät taimiaineistolain 1205/1994 sekä sen muutokset (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941205) sekä taimiaineistolakiin liittyvien MMM:n asetusten 398/2020 ja 399/2020 mukaiset laatuvaatimukset (https://mmm.fi/elaimet-kasvit/taimiaineistot).

Taimien ostajan on ilmoitettava kirjallisesti neljän (4) kalenteripäivän kuluessa taimien vastaanottamisesta, havaitsemistaan toimitusta, lajittelua ja/tai pakkauksia koskevista vioista. Ostajan tulee suorittaa toimituksen vastaanottotarkastus ensi tilassa, todetakseen vastaako toimitus tilausta ja ovatko taimet kunnossa. Huomautus virheellisestä toimituksesta on tehtävä kirjallisesti ja mukaan on liitettävä valokuvat, joista ilmenee taimien viallisuus. Jos vastaanottotarkastusta ei ole tehty, toimitus katsotaan hyväksytyksi. Kuljetuksesta aiheutuneet vauriot on ilmoitettava taimia vastaanotettaessa rahdin kuljettajalle kirjallisesti rahtikirjaan. Myyjältä ostaja saa jatko-ohjeet, miten toimia viallisten tai muuten väärin tulleiden taimien osalta. Ilmoitukset voidaan tehdä sähköpostitse myyjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Taimille annetaan kasvunlähtötakuu. Taimien mahdolliset kasvunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa taimien vastaanottamisesta.

Mikäli ostaja ei noudata edellä mainittuja reklamaatioaikoja, vaikka ostaja on havainnut tai ostajan olisi pitänyt havaita virhe tai puute, ostaja menettää oikeutensa vedota niihin.

Taimien käsittely ja istutus tulee suorittaa ammattitaitoisesti. Kasvunlähtötakuu ei koske huolimatonta ja asiantuntematonta taimien käsittelyä, varastointia tai istutusta. Myyjä ei vastaa virheistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat taimille virheellisestä varastoinnista tai käsittelystä johtuen. Ostaja vastaa taimien oikeaoppisesta ja huolellisesta käsittelystä kylmävarastoinnin jälkeen, istutuksen aikana ja istutuksen jälkeen. Jos ostaja on noudattanut istutus- ja hoito-ohjeita, ja taimet ovat kuitenkin kuolleet, ostajan tulee välittömästi ottaa yhteys myyjään. Puutteellisesta hoidosta, istuttamatta jättämisestä tai ulkopuolisesta syystä johtuvat kasvikuolemat eivät kuulu takuun piiriin.

Takuuta talven yli ei anneta. Puuttuvat taimityypit voidaan korvata saman lajin ja lajikkeen muulla taimityypillä. Taimien viallisuuksien hyvitykset rajoittuvat ensisijaisesti korvaustaimiin. Myyjä ei vastaa virheellisen taimien välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta tai sadosta, hukkaan menneestä ajasta tai energiasta, saamatta jääneestä käyttöhyödystä, eikä ostajan asiakkaan ostajalle esittämistä vaatimuksista tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Myyjän vastuu on rajattu virheellisten taimien hintaan.

Kasvit tai kasvin osat voivat olla myrkyllisiä tai haitallisia.

Tuotteiden hinnat ovat sitoumuksetta vapaasti varastossamme, jollei toisin mainita. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Myyjä pidättää itselleen oikeuden hinnastonsa hintojen muutoksiin. Omistusoikeus tavaraan säilyy myyjällä, kunnes kauppasumma on kokonaan suoritettu. Mikäli ostaja on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa, myyjällä on oikeus väliaikaisesti keskeyttää toimitus, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu tai sen suorittamisesta on sovittu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti.

Tuotteet varataan tilausjärjestyksessä. Taimien tilaus suoritetaan pääasiassa ennakkotilausperiaatteella. Ostajan tilauksen perusteella myyjä lähettää ostajalle tilausvahvistuksen.

Ostaja on velvollinen ottamaan tilaamansa taimet vastaan määrällisesti ja ajallisesti tilauksen mukaisesti. Mikäli ostaja ei ota tilaamiaan taimia vastaan, lankeaa taimien toimittajalle suoritettu ennakkomaksu silti ostajan maksettavaksi. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei ota taimia vastaan sovittuna aikana. Mikäli ostaja jakaa sovitun tilauksen osatoimituksiin, voi myyjä laskuttaa jakamisesta aiheutuvat kustannukset.

Taimet toimitetaan tilauksen mukaisesti sovittuna aikana. Mahdollisista toimitusajan muutoksista ostajan on ilmoitettava myyjälle neljätoista (14) kalenteripäivää ennen toimitusta. Taimet toimitetaan täysinä taimistojen pakkauksina ja tilaus pyritään toimittamaan mahdollisimman lähellä sovittua toimitusmäärää. Taimimäärä voi vaihdella lähimpään täyteen toimituserään. Toimituksien lähetys ajoitetaan maanantaista keskiviikkoon, jotta taimet eivät jää terminaaleihin viikonlopuksi.

Myyjä katsoo tilanteen mukaan, tuleeko rahti suoraan Helsingistä ostajalle vai myyjän varastosta ostajalle. Vajaan lavan toimitus toimitetaan yleensä myyjän varastosta, jolloin rahti veloitetaan toteutuneen mukaan. Rahtikuluihin vaikuttaa tuotteen paino ja toimitusosoitteen etäisyys varastosta. Rahtikulut lisätään ja määritellään tapauskohtaisesti myyjän toimesta. Rahtikulut veloitetaan kauppalaskussa. Myyjä tekee kuljetussopimukset rahdinkuljettajien kanssa, tilaa kuljetukset ja vastaa toimituksista rahdinkuljettajien kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti. Myyjä voi ilman eri ilmoitusta vaihtaa kuljetusten palveluntarjoajaa. Myyjä tilaa kuljetukset ostajan tilauksen mukaisesti varaten oikeuden muuttaa käytettävää toimitustapaa kulloinkin toimitusasiakastyypille käytettävän toimitustavan mukaiseksi.

Myyjä ei ole vastuussa, jos taimien toimitus viivästyy jostain myyjästä riippumattomasta syystä kuten esimerkiksi lakosta, tuonti- tai vientikiellosta, poikkeuksellisista sääolosuhteista, luonnonmullistuksesta, tuholaisvahingoista, pandemiasta, yleisen liikenteen keskeytymisestä (force majeure). Toimitusviivästyksistä korvataan korkeintaan rahdin arvo, jollei yksittäisen kaupan ehdoista muuta aiheudu. Viivästymisestä aiheutuvia välillisiä kuluja ei korvata.

Jos jälkitoimitus johtuu myyjän toimista, toimitetaan taimet heti, kun niitä on saatavissa, tavanomaisella kuljetustavalla ostajalle perille toimitettuna myyjän vastatessa kuljetuskustannuksista. Jos jälkitoimitus johtuu ostajan puolella tehdyistä toimista, toimitetaan taimet heti kun sitä on saatavilla normaalilla kuljetustavalla ostajalle ja ostajan vastatessa kuljetuskustannuksista.
Rahdinkuljettajien perimä polttoainelisä on laskettu rahdin hintaan. Jos lisä nousee merkittävästi, voi myyjä harkintansa mukaan periä polttoainelisää.

Mansikan taimet tulevat yhteistyötaimistoiltamme Hollannista ja Saksasta, joten laatikossa oleva taimimäärä vaihtelee taimistosta riippuen. Kauppalaskussa veloitetaan toteutuneen ja toimitetun taimimäärän mukaisesti.

Taimi koko Taimimäärä/ltk Taimimäärä Lavassa

HWB 22mm+80/100 /150 kpl/ltk7200 / 9000 kpl/lava
MWB 18-22mm120 /200 kpl/ltk8640 / 12000 kpl/lava
LWB 15-18mm200 /250 kpl/ltk14400 / 15000 kpl/lava
A++: 17mm+200/220 kpl/ltk14400 kpl / lava
A+: 13-17mm250/300/ 350 kpl/ltk18000-21000 kpl / lava
A5: 10-14mm500 kpl/ltk36000 kpl / lava
A/A6: 9-13mm600/500 kpl/ltk30000-43200 kpl / lava
A7: 7-10mm700 kpl/ltk50400 kpl / lava

Lähetykset pakataan trukkilavoille. 5/8 ltk/ kerros 60/72ltk / lava, n.10 kg / ltk

Jos jompikumpi sopijapuoli syyllistyy sopimusvelvollisuuksiensa olennaiseen laiminlyöntiin, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoitettuaan tästä ensin kirjallisesti, ellei laiminlyöntiä ole kohtuullisessa määräajassa korjattu. Sopijapuoli voi purkaa kaupan, mikäli toinen sopijapuoli asetetaan konkurssiin.

Näistä toimitus- ja takuuehdoista, niiden muuttamisesta ja lisäyksistä aiheutuneet riidat ja muut niihin liittyvät oikeussuhteet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Nämä toimitus- ja takuuehdot astuvat voimaan 12.1.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ostaja hyväksyy sopimusehdot tehdessään tilauksen. Myyjä pidättää oikeuden sopimusehtojen muuttamiseen. Sopimusehdot ovat luettavissa osoitteessa www.helle.fi.